Verzuim herstel

HomeVerzuim herstel

Verzuim

Bij verzuim lijden alle betrokken partijen, als eerste de desbetreffende medewerker maar ook collega’s, cliënten en de totale organisatie.

De kosten en druk van verzuim zijn hoog. De organisatie betaald het salaris van de zieke medewerker en de inhuur van flexwerkers. De werkdruk van collega’s neemt toe en verhoogd de kans op uitval.

De additionele schade is aanzienlijk, in de vorm van slecht imago werkgever, kwaliteitsverlies, overbelasting collega’s,
Indien medewerkers eerder herstellen en bovendien gemotiveerd weer instromen is dit niet alleen positief voor hen, maar ook voor het team en de organisatie .

Probleemstelling en Analyse verzuim

Bij analyse door het CBS van ziektespecifiek verzuim 2017 blijkt dat de oorzaken van langdurig ziekteverzuim (42 tot en met 730 dagen) verschillen per levensfase.
Tussen het 25e en 45e levensjaar wordt het verzuim grotendeels veroorzaakt door psychische aandoeningen. Hierna neemt het aandeel werknemers dat verzuimt wegens psychische aandoeningen af en wordt het verzuim voornamelijk veroorzaakt door ‘overige lichamelijke aandoeningen’ (hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, neurologische aandoeningen, urogenitale klachten, longklachten etc.).

Het blijkt verder dat het meeste ziekteverzuim, in de leeftijdsgroep van 25-34 jarigen een psychische oorzaak heeft (47%).
Samen met de categorie overigen is dit voor 75% de oorzaak van verzuim.

Het verzuimpercentage toont grote verschillen per sectoren, bestuur gezondheidszorg en onderwijs zijn de lijstaanvoerders met rond de 5%.

Oplossing

Vitaliteit van de medewerkers herstellen, heeft effect op de uitvalcategorieën psychisch en overige die samen 75 % van het verzuim bepalen.

Door middel van training en begeleiding van zieke medewerkers kun je versnelde intreding bewerken.
Dit kan bij de 2e  categorie psychische oorzaak (47%) , door inzicht te verschaffen in de intrinsieke factoren en hen leren hier anders mee om te gaan.

In de 3e categorie overig (28%) is de oorzaak extrinsiek. Het overkomt je. Hier is de uitdaging een andere houding tot de ziekte in te nemen. Je te richten op mogelijkheden en verwerken van verlies in plaats van je te richten op de beperking.

Resultaat van training.
Door gerichte training en begeleiding op de Vitaliteit van medewerkers, wordt het zelf-herstellend vermogen aangeboord. In samenwerking met de zorgverlener Quarijn is deze training op maat gemaakt voor medewerkers in verzuim.
Over een periode van 6 maanden konden we waarnemen dat de klachten van medewerkers op psychische belasting sterk afnam. Dat ze herstelden en werk wilden en konden hervatten. De werkhervatting was 88% aan het eind van de training. De controlegroep die niet getraind en anders begeleid werd toonde een herstel van slechts 33%.

De opdrachtgever verdiende gedurende de looptijd van de training de investering terug door toename van de werkzame uren en de afname van inhuur van externen. Hierdoor werd een aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd.

Meer weten:
Wilt u weten hoeveel u kunt door verzuimende medewerkers weer betrokken aan het werk te krijgen en de druk op collega’s en de organisatie kunt verminderen? Vraag de white-paper aan of de verzuimbesparing analyse tool.

Download de case study over grote besparing op verzuimkosten, door vitaliteitstraining en herstel medewerkers.

  Uw naam (verplicht)

  Bedrijfsnaam (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Download de brochure van de verzuimhersteltraining Qua Vitaliteit

   Uw naam (verplicht)

   Bedrijfsnaam (verplicht)

   Telefoonnummer (verplicht)

   E-mail (verplicht)

   Training: Qua Vitaliteit.
   Het herstellen van de eigen vitaliteit levenslust en arbeidsvreugde, bij langdurige uitval t.g.v. lichamelijk of psychische overbelasting.

   Doel:
   Medewerkers die langdurig ziek zijn te ondersteunen in hun herstel. Zodat ze weer de vitaliteit gaan ervaren, die kenmerkend is voor in balans zijn. Medewerkers met een levensbedreigende ziekte, te ondersteunen in het verhouden tot het ziekzijn en desondanks rust en vreugde te ervaren. Leren te zijn bij hoe het is. Door inzicht en ervarend onderzoeken, weer contact te maken met je vitaliteit en levensvreugde.

   Visie.
   De training is ontwikkeld vanuit een zijnsgeoriënteerde visie, waar het evenwicht in denken en voelen bron is van geestelijk welzijn en ondersteunend is voor het lichamelijk welzijn. Indien de lichamelijke gesteldheid ernstig verstoord is, bevorderd deze aanpak balans in het omgaan met de klachten.

   Aanpak.
   Bij de training staat de ervaring van de deelnemer en haar/zijn persoonlijke route naar herstel centraal. Wanneer het vertrouwen in de eigen autonomie toeneemt verschijnt op natuurlijke wijze de levenslust en vitaliteit. Contactvol en vitaal in het arbeidsproces terugkeren is het uiteindelijke doel.

   De volgende onderdelen maken deel uit van de training:

   Omgaan met pijn;
   Overtuigingen onderzoek -> stressrespons en stressreductie;
   Onderzoek persoonlijke oorzaken -> biologische en psychische overlevingsmechanismen;
   Gedachte- en gevoelsrespons -> Herkennen dat omgaan met de situatie invloed heeft op de ervaring ervan;
   Leren communiceren vanuit contact met jezelf -> mildheid, eigen problemen aanpakken;
   Vaardigheden aanleren -> waardigheid, verbondenheid en vertrouwen.

   Deze onderdelen bestaan zowel uit theorie als ervaringsgerichte oefeningen.

   Opbouw training.
   Het is een 10-daagse training verdeeld over 5-6 maanden. Onderdeel van de training zijn een intakegesprek, een persoonlijk coaching gesprek, intervisie en coaching in de intervisie groep.
   Tussen de trainingsdagen zijn er intervisie bijeenkomsten om de geleerde inzichten en vaardigheden te oefenen. Theorie wordt vooraf per mail verstrekt.
   De studiebelasting is naast de trainingsdagen ca. 3 uur per week. De totale belasting is ca. 140 uur over 25 weken. De minimale groepsgrootte is 6 personen en maximaal 10.

   Voor wie is de training bestemd?
   Voor medewerkers die in een verzuim gekomen zijn of dit risico op korte termijn lopen.

   Voor medewerkers die dillema’s ervaren in en tussen werk en privé situaties. De training is gericht op verhogen van inzicht en ervaring, om vaardiger te worden.

   Voor medewerkers met een burn-out of levensbedreigende ziekte.

   In de training wordt de autonomie van de deelnemers op natuurlijke wijze herstelt, waardoor zij weer vitaliteit gaan ervaren. Hierdoor zullen zij hun rol in de huidige of toekomstige functies beter vervullen. Door de groei van autonomie zal ook de omgang met collega’s en cliënten verbeteren.

   Voorwaarden voor deelname.

   De training geeft inzicht in en leert de dynamiek tussen Denken Voelen en Zijn te ervaren. Dit is leeftijd en opleidingsniveau onafhankelijk.

   De potentiële deelnemer erkent de situatie waarin zij/hij is en is gemotiveerd om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren. Interesse in zichzelf te helpen en vermogen van zelfreflectie. Wederzijdse commitment na intakegesprek.

   Onderdelen en methoden op kennis/vaardigheidsniveau:
   – Leercurve en effecten op competentie en commitment.
   – Onderzoek van de motivatie zelfvertrouwen en betrokkenheid.
   – Rolverwachting en rolopvatting.
   – Persoonlijkheid stijlen, relatie- en taakgerichte varianten.
   – Stress reductiemethoden en overlevingsrespons.
   – Grenzen aangeven met behoud van de relatie.
   – Geweldloze communicatie

   Vakkennis.
   – Fysiologische kennis werking brein en zenuwstelsel
   – Neurologische respons op pijn en stress.
   – Neurologische effecten van denken voelen en zintuiglijk waarnemen.
   – Stress responsmodellen.
   – Inzicht in ervarend leren.

   Onderdelen en methoden op houdingsniveau:
   – RAS-driehoek: Redder-, Aanklager– en Slachtofferpositie in de rollen.
   – Houdingposities van attached (gehecht), detached (afwerend) en neutraal.
   – Identificeren en de-identificeren met rollen, overtuigen en gevoelens.
   – Strategieën om stress te verminderen.
   – Persoonlijkheid stijl en stress respons.
   – Intrinsiek en extrinsiek willen.

   Bewustzijnsoefeningen:
   – Aandacht leren richten op denken, voelen en zijn.
   – Sensaties van ongemak ervarend onderzoeken.
   – Relatie tussen denken en voelen.
   – Onderzoek van motivatie en verlangen.
   – Onderzoek van pijn afweer en overlevingsrespons.
   – Zelfonderzoek, onderzoek van de werkelijkheid en hoe die aan je verschijnt. – 9 aspecten van geluk denkend, voelend verkennen en direct ervaren.
   – Essentiële of zijnskwaliteiten.
   – Zijnscommunicatie.

   Lichaamsoefeningen:
   – Bewustzijn in het lichaam brengen.
   – Spanningsreductie door adem beweging.
   – Grenzenonderzoek, comfortzones, rekken en strekken en overgangservaring van pijn en genot. – Emoties waarnemen instappen en uitstappen.

   Meditatie:
   – Mindfulness bodyscan.
   – Zijnskwaliteiten.
   – Innerlijke aandachtmassage.
   – Directe ervaring van Zijn.

    Deze training wordt verzorgd als een incompany training.
     Dit is een maatwerkproduct. U kunt hiervoor contact opnemen met Guri de Blok

      Pro- Vitaliteit, grip op je werk.                                                            

      Training om stress en dilemma’s in het werk op te lossen en je vitaliteit en autonomie te versterken.

      Opstapeling van problemen in werk en privé verhogen de stress waardoor je helderheid in denken afneemt en je gevoelens sterker zijn en sneller wisselen.

      Hoe ziet de training eruit?
      Er wordt aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en een gestructureerde vraagtechniek, geleerd om je eigen ingebrachte problemen op te lossen.
      De geleerde vraagtechniek is erop gericht om zelfinzicht te krijgen over de ongewenste situatie en het effect op je gevoelsniveau (stress). Daarna leer je de gewenste situatie te benoemen en de vitaliteit te ervaren, die het geeft als jouw gewenste situatie bereikt wordt. 
      Vanuit het contact met die vitaliteit, ervaar je de innerlijke motivatie en kracht om het gesprek aan te gaan met de anderen die hier een rol bij spelen. Met je gewenst situatie voor ogen, ga je onderzoeken wat de mogelijke stappen zijn, binnen jouw invloed om jouw dilemma (vraagstuk, probleem) op te lossen.

      Door deze gestructureerde gesprekstechniek leer je pro-actief, jouw vitaliteit te volgen en je autonomie te versterken. Je bent je beter in staat om voor jezelf en voor jouw cliënten te zorgen.  Door eigenaarschap en deelname aan de training krijg je meer grip op je werk.

      De training is voor medewerkers die regelmatig:
      – conflicten in zichzelf ervaren en zich verscheurd voelen.
      – stress ervaren bij de wijze van uitvoering van hun taak en de tegengestelde belangen hierin.
      – In relaties met collega’s, gevoelens van strijd en onveiligheid ervaren.
      – moeite hebben met balans te creëren tussen werk en privé.

      Je leert tijdens de training:
      – meer contact te ervaren met je behoeften en eigen inzichten.
      – je wensen bespreekbaar te maken en dit als verzoeken te formuleren.
      – manieren om snel stress te reduceren.
      – duidelijker grenzen aan te geven en je vitaliteit en plezier ervaren.
      – vitaliteit en autonomie te versterken en je relaties te verbeteren

      De training bestaat uit 4 dagdelen, twee persoonlijke gesprekken en 1 uur huiswerk per week. Je brengt je persoonlijke actuele werkdillema’s in. Je leert aan de hand van de oefeningen en de vraagtechniek je eigen problemen op te lossen. Zodat je zelf direct het positieve effect op je autonomie en werkplezier kunt ervaren.

      Investering
      Deze training is een maatwerkproduct wordt verzorgd als een incompany training. Voor een omschrijving of offerte kunt u contact opnemen met Guri de Blok