Coaching

HomeCoaching

Coachen heeft betrekking op: ‘het vrijmaken van de menselijke geest en het stimuleren van het vermogen dat mensen bezitten om ambitieuze doelen na te streven en veranderingen teweeg te brengen in hun carrière en privéleven’.

Coaching vindt plaats binnen de context van een relatie of organisatie waar individuen bepaalde resultaten dienen te realiseren.

Coaching is altijd aan een doel gekoppeld. De doelstelling kan liggen op het persoonlijke vlak, op het functionele vlak, óf het is een combinatie van beide.

Coaching op het persoonlijke vlak – perso­nal coaching. Voorbeelden hiervan zijn: omgaan met conflicten, assertiviteit, etc.

Coaching op het functionele vlak – compe­tence coaching. Voorbeelden hiervan zijn: verbeteren van verkoopprestaties, leiding­geven, probleembenadering, etc.

Combinatie van persoonlijk en functioneel. Voorbeeld: een leidinggevende die pro­ble­men heeft met delegeren. Loslaten, over­dragen van verantwoordelijkheid is ener­zijds een vaardigheid anderzijds een per­soonlijke belevenis.

In coaching zullen zowel het persoonlijke als het functionele aandacht dienen te krijgen. Het één bestaat niet zonder het ander en afhankelijk van de vraag zal het één meer aandacht nodig hebben dan het ander.

 Meer informatie  

Guri-de-Blok

    Charlotte Wout

 

 

Yvonne Blonk

Elke functie is op te delen in een aantal competentiegebieden. Dit wil zeggen vaardigheden die men nodig heeft om zijn functie op een kwalitatief juiste wijze in te kunnen vullen en uit te kunnen voeren.

Voor een meer informatie op uw probleemstelling kunt u contact opnemen.

Een voorbeeld: een marketeer moet een marketinganalyse kunnen maken, een ingenieur moet een technisch probleem op de juiste wijze kunnen benaderen. Een leidinggevende moet kunnen instrueren, coachen en delegeren.

Personal coaching richt zich op de persoon:

 • wie hij/zij is (persoonlijkheidstype),
 • zijn persoonlijke overtuigingen (over zichzelf, de ander, de organisatie, de wereld),
 • hoe hij/zij zich gedraagt (assertief, vrolijk, impulsief, etc.)
 • hoe hij/zij in een relatie staat en
 • wat hij/zij doet (functie, etc.).
De persoonlijkheid
  We hebben allemaal onze persoonlijke set van unieke eigenschappen die ons maakt tot wie wij zijn. Vanuit diverse persoonlijkheidsmodellen (enneagram, elementenleer, e.a.) is het mogelijk om een persoonlijke beschrijving te geven. Kennis van de eigen set van eigenschappen en kennis van de set van de ander maakt het mogelijk om gericht te werken aan de eigen ontwikkeling en de ander op een effectieve wijze te benaderen.
   Overtuigingen
    Op grond van onze (levens)ervaringen ontwikkelen wij een reeks van overtuigingen en beelden die wij continu gebruiken om het eigen gedrag, dat van de ander en de situaties waarin we ons bevinden te beoordelen en ons hele handelen hierop te baseren. Deze overtuigingen bieden zekerheden echter kunnen ons ook belemmeren in onze ontwikkeling.
     Gedrag
      Ons gedrag is het resultaat van onze overtuigingen. Correctie van gedrag hoeft niet altijd te betekenen dat overtuigingen onderzocht worden. Soms is het geven van feedback voldoende of het volgen van een training.
       Hoe hij/zij in de relatie staat
        Wie wij zijn en onze persoonlijke overtuigingen bepalen ons gedrag tot de ander. Bepalen hoe wij met de ander omgaan.
         Wie hij/zij is
          Meer dan het bovenstaande dat helpt bij inzicht. Door begeleiding op houdingsaspecten vanuit zijnsoriëntatie, ontstaat er een ruimer perspectief. Waardoor de rijkdom ervaren kan worden van wie u werkelijk bent voorbij de gepercipieerde deficiëntie.

          Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

          Het coachingsproces kent de volgende stappen: intake, situatiebenadering (observatie en uitwerking) en evaluatie. Intake Een medewerker voelt zich niet gelukkig in zijn functie en zijn prestaties lijden daar sterk onder. Indien we deze situatie opsplitsen naar de vijf aspecten krijgen we het volgende plaatje:

          • Beeld: wat verwacht de persoon, wat is de werkelijkheid, hoe realistisch is zijn ver-wachting, wat is het spanningsveld met zijn overtuigingen, wat verwachten anderen of de situatie van hem,
          • Overtuiging: hoe dienen anderen zich ten opzichte van hem te gedragen, of hoe dient de situatie te zijn, zodat zijn beeld van tevredenheid overeenkomt met de werkelijkheid,
          • Wat: welke functie vervult hij, is deze passend bij zijn kwaliteiten en wensen en spoort deze met zijn privé-situatie,
          • Hoe: is zijn gedrag zodanig dat hij zijn doel zal bereiken,
          • Inhoud: is het mogelijk dat hij een beeld hanteert wat niet overeenkomstig is met de werkelijkheid.
          Keus coachingmodel
         • Afhankelijk van het resultaat van de intake wordt een plan opgesteld dat zich richt op één of meer aspecten.
          • Zo zal bij een mismatch tussen beeld en gedrag (bijvoorbeeld de wens om promotie te maken en contraproductief gedrag) de aandacht sterk liggen op de overtuigingen en het gedrag, functional coaching.
          • Indien de uitslag is dat de zwakte aanwezig is in het veld van competenties, bijvoorbeeld de wens om promotie te maken en een zwakte in delegeren en people skills zal gebruik gemaakt worden van competence coaching.
          • Afhankelijk van de vraag en de resultaten van de intake zal voor een bepaald model gekozen worden en voor een coach met de juiste achtergrond, ervaring en kwaliteiten.

          Voor meer informatie of prijsopgave kunt u contact opnemen.

          De volgende stappen:

           1. Coachingscontract. Op basis van de intake en de keus voor een bepaald model wordt er een contract opgesteld waarin vastgelegd wordt: doelstelling(en), lengte van het traject, deelstappen, verantwoordelijkheid coach en gecoachte.
           2. Competence coaching kent de volgende stappen:
            • Werkplekobservatie: Gedurende minimaal een halve dag, voorkeur voor hele dag, word de klant geobserveerd in zijn werkomgeving. Afhankelijk van gemaakte afspraken wordt er direct feedback gegeven of wordt de feedback in een aparte sessie gegeven.
            • Rollenspelen: Tijdens de rollenspelen word inzicht verworven in het huidige gedrag in combinatie met de persoonlijke actiestrategie. Dit is de analysefase. Rollenspelen kunnen op een later moment gebruikt worden om bepaald gedrag te trainen.
            • Testen: Verdere verdieping van de persoonlijke en/of professionele situatie. Uitslag wordt gebruikt voor verdieping van de uitwerkingsfase. Voorbeeld is het Prestatieonderzoek.
           3. Personal coaching kent de volgende stappen
            • Rollenspelen: Tijdens de rollenspelen word inzicht verworven in het huidige gedrag in combinatie met de persoonlijke actiestrategie. Dit is de analysefase. Rollenspelen kunnen op een later moment gebruikt worden om bepaald gedrag te trainen.
            • Testen: Verdere verdieping van de persoonlijke en/of professionele situatie. Uitslag wordt gebruikt voor verdieping van de uitwerkingsfase. Voorbeeld PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) of het Profielonderzoek.
           4. Evaluatie en werkplan. Definitieve afspraken.
           5. Uitwerking van de afspraken. Dit kunnen werkbezoeken op locatie zijn, werkbezoeken samen bij een klant, gezamenlijke bijeenkomsten met medewerkers, collega’s, individuele sessies, trainingssituaties, etc.
           6. Evaluatie en afronding. Het coachingsproces wordt nabesproken op zijn effectiviteit. Is het gestelde doel bereikt?
           7. Persoonlijk OntwikkelPlan. Samen met de klant wordt op basis van de ervaringen en resultaten van het coachingsproces een Persoonlijk OntwikkelPlan opgesteld waarin ook de andere elementen van de testen, rollenspelen, observaties e.a. aan bod komen die geen doelstelling waren in het coachingcontract.
          .

          Voor meer informatie of prijsopgave kunt u contact opnemen.